ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,5000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ค่ายลูกเสือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หน้าเสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..