ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศีสุทโธ
ประกาศ ประกวดราคา

 

 


  


ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก .ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

                      โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 22,214,000 .-บาท ( ยี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  12,000,000.-บาท

. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

* กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ ๑๖  เดือน มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน  มกราคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙. ๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  น.

  ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ* ให้โรงเรียนผู้ออกประกาศใช้ตามความเหมาะสม

                       ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน ๑,๗๑๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๕๘  **ระหว่างเวลา ๐๙. ๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.    โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ และกำหนดเสนอราคาในวันที ๖  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๐. ๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

๑๐, ๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่   โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ   ระหว่างวันที่  ๑๖  ถึงวันที่   ๒๓  เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ***ตั้งแต่เวลา  ๐๙. ๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐  น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.anubansrisutto.ac.th      หรือ  www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๒ -๒ ๗๑๓๖๔ , ๐๔๒-๒๗๔๐๐๔  ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

                ลงชื่อ               ไตรภพ  คำเพชร

(นายไตรภพ คำเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ** จะต้องให้เวลาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า ๓ วันแต่ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่

   วันสุดท้ายของการขาย/รับเอกสารประกวดราคา และกำหนดให้รับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงวันเดียว

 

 

***  ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๓ วันนับแต่วันที่ที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ

      กรมบัญชีกลาง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2558,00:00   อ่าน 1509 ครั้ง