ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางละมัย เนียมนาภา
ครู คศ.3