ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภูริตา ธนาโชติวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวสายไหม พากุล
ครูผู้ช่วย