ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นายวีรศักดิ์ พลพินิจ
ครู คศ.3