ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภัทรนันท์ ดงยะโสภา
ครู คศ.3

นายฉลาด พลแพงขวา
ครู คศ.3