ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลาด พลแพงขวา
ครู คศ.3