ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัย ป้องปก
ครู คศ.3

นางปิยธิดา ป้องปก
ครู คศ.3