ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Intensive English Program

Ms.Joanne Cagampang(ป.1/1)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Mark Angelo Lomibao ป.2/1 ( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Ms.Katrina Joy M.del Pilar(ป.1/2)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mr.Gilberto P.Ronquillo(ป.3/1)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Mr.Shaune Phillip Rolfe(ป.4/1)
ครูต่างประเทศ/ออสเตรเลีย(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Ms.Rene Arian Cyra Arao (ป.4/2)IEP
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

Mr.Jaypee Escaro (ป.5/1)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

Ms. Joanne Marie Echaves(ป.6/1) IEP
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Ms.Rhon Mae Singuran Quilantang (อบ.3/1)
ครูต่างประเทศ(ฟิลิปปินส์)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1