ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขัติยานี วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร อัครพิน
ครูผู้ช่วย