ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาวดี คู่วัจนกุล
ครู คศ.3

นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ครู คศ.3