ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสาทพร บูรณสรรค์
ครู คศ.3

นางสุวคนธ์ ซ้ายสุพรรณ
ครู คศ.3

นางพานทอง ดวงจันทร์
ครู คศ.3

นางสุภาวดี คู่วัจนกุล
ครู คศ.3

นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ครู คศ.3