ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดารุนี ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์
ครูผู้ช่วย