ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านดงคำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน๒๕๐๔ โดยมี นายวิจิตร เพ็ญศิริ ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุงในขณะนั้นเป็นประธานเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยมี นายเชิด ทิพยราช เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.. ๒๕๑๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านศรีสุทโธ ต่อมา ปี พ..๒๕๔๒ ได้เข้าโครงการเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล 

(อนุบาลอุดรธานี) จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ