ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนระดับ
 
1.ภาคปกติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(intensive English  Program)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6