ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนระดับ
1.ภาคปกติ ตั้งแต่ระดับชั้นชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(intensive English  Program)  ตั้งแต่ระดับ อนุบาล-ชั้นป.6