ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิรมล อินทร์เพ็ชร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.,มุธิกา จันทรา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ยุวภา กลางอินเดช
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พัทรมนต์ วรรณวิเศษ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฤทัยรัตน์ ดอนกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.คนัสนันท์ บุบผามาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.ุ5/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อณัฐสนันท์ ประกิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ตะวัน โคเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กรณ์ตนัย เรวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นนทพัทธ์ คำศรีระภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วรฤทธิ์ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภูธเนศ ถิ่นโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรการ ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อภิวัฒน์ ปานคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อทิตยา จอมคำสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปณิดา พลพินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สโรรักษ์ ชื่นตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญณัฐทัชกานต์ บุญเฟื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ยุวรี หันบัญญัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.ุ6/5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปรวิศา เกิดป้าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อภิญญา คำนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชุติมนฑน์ พุทไธสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ชกฤตเมธ แก้วคำกอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธิดารัตน์ สุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ ม่วงมีรส
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :