ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางละมัย เนียมนาภา ป.1/1 (IEP)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Ms.Joanne Cagampang(ป.1/1)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรรณวิภา บุญประเสริฐ ป.1/2(iep)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Ms.Katrina Joy M.del Pilar(ป.1/2)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(iep)

นางสาวพัชรีพร ป่าจันทร์ (ป.1/3)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางนิตยา ยศคำลือ(ป.1/4)
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน(ป.1/5)
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารุณี ดุงศรีแก้ว (ป.1/6)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5