ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางละมัย เนียมนาภา (IEP)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางไพจิตร ทรงศรี (IEP)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวดารุณี ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายทสวัตร กาโยดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปานจันทร์ ประชานันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายศุภศร เปลี่ยนศิริชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพัชรีพร ป่าจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5