ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางละมัย เนียมนาภา ป.1/1 (IEP)
ครู คศ.3

นางนิตยา ยศคำลือ(ป.1/2)
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร อัครพิณ (ป.1/3)
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารุณี ดุงศรีแก้ว (ป.1/4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพัชรีพร ป่าจันทร์ (ป.1/5)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร ชุลีดี
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Cristina P.Cabanca
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)