ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ

นางภูริตา ธนาโชติวัฒน์
ครู คศ.3

นางละมัย เนียมนาภา

นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว

นางรักคณา ทองสุมาตร

นางอรนุช จันวิชัย

นางไพลิน พระโรจน์

นางสาวสายไหม พากุล

นางสาวพิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว

นางสาวศศิมา เชียงแสน

นางสาวสุนิสา เตรียมนอง

นางสาวชวิศา คณะวาปี

นางสภาวดี คู่วัจนกุล

นางสาวพิมพ์นารา วุฒา

นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์

นางสาวปุณยวี อ่อนเหลา

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน