ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ

นางละมัย เนียมนาภา

นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว

นางไพลิน พระโรจน์

นางสาวสายไหม พากุล

นางสาวพิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว

นางสาวศศิมา เชียงแสน

นางสาวสุนิสา เตรียมนอง

นางสาวชวิศา คณะวาปี

นางสภาวดี คู่วัจนกุล

นางสาวพิมพ์นารา วุฒา

นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์

นางสาวปุณยวี อ่อนเหลา

นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน