ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวีรศักดิ์ พลพินิจ
ครู คศ.3

นายพิสิษฏ์ ธนาโชติวัฒน์
ครู คศ.3

นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ครู คศ.3

นางจุฑามาศโสเก่าข่า
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ ป.5/3
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมพ์นารา วุฒา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสุภิญญา บุญชูวงศ์
ครูผู้ช่วย

Mr.Benjie Penes
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)