ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางขัตติยานี ขัตติยะ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพิมพ์นารา วุฒา(IEP)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมัทรนันท์ เรืองขจรเมธี(IEP)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเกษแก้ว หิละเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปุณยวี อ่อนเหลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุภิญญา บุญชูวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวีรศักดิ์ พลพินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6