ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิมพ์นารา วุฒา(ป.5/1)
ครูผู้ช่วย

Mr.Jaypee Escaro (ป.5/1)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์(ป.5/2)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีรกานต์ ทองสุมาตร(ป.5/2)
ครู คศ.3

นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสุนทร(ป.5/3)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางขัตติยานี ขัตติยะ(ป.5/3)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปุณยวี อ่อนเหลา(ป.5/4)
ครูผู้ช่วย

นายวีรศักดิ์ พลพินิจ(ป.5/4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุภิญญา บุญชูวงศ์(ป.5/5)
ครูผู้ช่วย