ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานทั่วไป

นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางฑัณฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรีพร ป่าจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวเกษแก้ว หิรเดช
ครูผู้ช่วย

นางไพลิน พระโรจน์
ครู คศ.3

นายวีรศักดิ์ พลพินิจ
ครู คศ.3

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางคันธรส ประทุมวรรณ์
ครู คศ.3

นางขัตติยานี ขัตติยะ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร อัครพิณ
ครู คศ.1

นางสาวชนกพร คนงาม
ครู คศ.1

นายนิติวัฒน์ ดุงศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรทัย ชุ่มเย็นดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมานะ ม่วงมีรส
ครู คศ.3

นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสุนทร
ครูผู้ช่วย