ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายปิติชน หล่มช่างคำ
ธุรการ

นางสาวอรทัย ไชยโภค
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศรศักดิ์ จันทรเสนา
นักการภารโรง

นายประสิทธิ์ ข่าทิพย์พาที
นักการภารโรง

นางณัฐกริกา สูงกลาง
แม่บ้าน

นายสนั่น พลเยี่ยม
นักการภารโรง