ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภาวดี คู่วัจนกุล (IEP)ป.2/1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

Mr.Mark Angelo Lomibao ป.2/1 ( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุวิมล บู่ทองทะเล ป.2/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางภูริตา ธนาโชติวัฒน์ ป.2/4
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา เตรียมนอง ป.2/5
ครูผู้ช่วย