ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุนิสา เตรียมนอง
ครู คศ.1
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุภาวดี คู่วัจนกุล (IEP)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาวรินทร์ ศรีแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรณวิภา ทองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุธาทิพย์ คงอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางคันธรส ประทุมวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6