ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภาวดี คู่วัจนกุล (IEP)ป.2/1
ครู คศ.3

นางภัทรนันท์ ดงยะโสภา ป.2/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางภูริตา ธนาโชติวัฒน์ ป.2/4
ครู คศ.3

นางสุวิมล บู่ทองทะเล ป.2/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุวคนธ์ ซ้ายสุพรรณ์ ป.2/4
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิสา เตรียมนอง ป.2/5
ครูผู้ช่วย

Mrs. Crystyll Jone M.Jarabelo( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)