ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ครู คศ.3

นางสาวดารุณี ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางเรื่องอุไร เจริญชัย
ครู คศ.3

นางสุวิมล บู่ทองทะเล
ครู คศ.3

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น
ครูผู้ช่วย

นายศุภศร เปลี่ยนศิริชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ ดวงพรม
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร อัครพิณ
ครู คศ.1

นางพรรณวิภา บุญประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ คงอนันต์
ครู คศ.3

นางสาวปภัสสรา ยางทรัพย์
ครูผู้ช่วย