ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวดารุณี ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น
ครูผู้ช่วย

นายศุภศร เปลี่ยนศิริชัย
ครู คศ.1

นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ ดวงพรม
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร อัครพิณ
ครู คศ.1

นางพรรณวิภา บุญประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ คงอนันต์
ครู คศ.3

นางสาวปภัสสรา ยางทรัพย์
ครู คศ.1