ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด ทิพยราช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายรอด ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญตา สาเกตุ
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรพนม พลยศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถม ปุณประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญตา สาเกตุ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ แสนพินิจ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็มควร ประทุมพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ชัย บุดดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรภพ คำเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สีจันเพรียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง นวลประจักร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน