ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวนันทิยาภรณ์ กอกษัตริย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐพงษ์ โพนสูง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชวิศา คณะวาปี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศศิมา เชียงแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายไชยา บุตรโพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายณัฐวัฒน์ แก้วแสนสินธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนิติวัฒน์ ดุงสรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5