ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางคันธรส ประทุมวรรณ์(IEP) ป.3/1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Mr.Gilberto P.Ronquillo
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ(ป.3/2)
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ คงอนันต์ (ป.3/2)
ครู คศ.3

นางสาวชวิศา คณะวาปี(ป.3/3)

นางสาวศศิมา เชียงแสน(ป.3/4)
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว(ป.3/5)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า(ป.3/5)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5