ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางคันธรส ประทุมวรรณ์(IEP) ป.3/1
ครู คศ.3

นางลำเพลิน ไชยวงศ์คำ ป.3/2
ครู คศ.3

นางเรืองอุไร เจริญชัย ป.3/3
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายนิติวัฒน์ ดุงศรีแก้ว ป.3/4
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Mr.Gilberto P.Ronquillo
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาวชนกพร คนงาม
ครูผู้ช่วย

Ms. Ruben Gregorio( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสุนทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา งามชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวศศิมา เชียงแสน
ครูผู้ช่วย

นายประสาทพร บูรณสรรค์
ครู คศ.3

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2

นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า