ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ให้เต้มตามศักยภาพเป็นคนทันสมัยใฝ่เรียนรูู้ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นนักประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยยึดหลัการ "ความรู้ คู่คุณธรรม"