ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB) ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งปฏิรูปการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง