ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายประสาทพร บูรณสรรค์

นางสุวิมล บู่ทองทะเล

นางทวีวรรณ กุประดิษฐ์

นางนิตยา ยศคำลือ

นางกานต์ บำรุงบุญ

นางสาวสุภิญญา บุญชูวงศ์

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์
ครู คศ.1

นางฑัณฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2

นายนพพร มังคละแสน

นางภัทรนันท์ ดงยะโสภา

นางจุฑามาศ โสเก่าข่า

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว