ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสุวิมล บู่ทองทะเล

นางทวีวรรณ กุประดิษฐ์

นางนิตยา ยศคำลือ

นางสาวสุภิญญา บุญชูวงศ์

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์
ครู คศ.1

นางฑัณฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2

นายนพพร มังคละแสน

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว