ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภิญญา บุญชูวงศ์

นางฑัณฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.2

นายนพพร มังคละแสน

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว