ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ปี 2561
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1         14 14 28
อนุบาล 2 47 27 74
อนุบาล 3 73 70 143
ช้นแระถมศึกษาปีที่ 1 101 83 184
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 80 72 152
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 90 107 197
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 70 109 179
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 102 121 223
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 90 79 169
รวม 667 682 1,349