ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ปี 2562
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1         - - -
อนุบาล 2 33 39 72
อนุบาล 3 64 35 99
ช้นแระถมศึกษาปีที่ 1 109 95 204
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 114 85 199
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 94 76 170
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 100 113 213
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 79 112 191
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 103 126 229
รวม 696 681 1,377