ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจและเป้าหมาย
ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนในเขตบริการทุกคน ได้รับการพัฒนา เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโรงเรียน 
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   เพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจ