ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์ (GOAL)
เป้าประสงค์ (GOAL)
เป้าประสงค์โรงเรียน 
นักเรียนในเขตบริการทุกคน  ได้รับโอกาส ในการเตรียมความพร้อมและ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  มีระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพตามมาตรฐานสูงขึ้น มีคุณธรรมนำความรู้  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานวัฒนธรรมไทย มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด   และอบายมุข