ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางไพลิน พระโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย ชุ่มเย็นดี(อบ.2/2)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางฑันฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางอรนุช จันวิชัย (IEP)
ครู คศ.3

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

Ms.Rhon Mae Singuran Quilantang
ครูต่างประเทศ(ฟิลิปปินส์)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1