ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุพัตรา แก้วเกิดมี ป.4/3
ครู คศ.3

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว ป.4/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจุฑามาศ โสเก่าข่า ป.4/3
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนพพร มังคละแสน
ครู คศ.2

นางสาวณิชนันท์ นามคำ ป.4/1
ครูผู้ช่วย

นายนิติวัฒน์ ดุงศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย

Mr.Pamatian Harvey Lumatac
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1