ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณิชนันท์ นามคำ ป.4/1
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Shaune Phillip Rolfe(ป.4/1)
ครูต่างประเทศ/ออสเตรเลีย(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนกพร คนงาม(ป.4/2)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

Ms.Rene Arian Cyra Arao (ป.4/2)IEP
ครูต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว ป.4/3
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายศุภศร เปลี่ยนศิริชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนิติวัฒน์ ดุงศรีแก้ว(ป.4/4)
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปภัสสรา ยางทรัพย์(ป.4/4)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์(ป.4/5)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายนพพร มังคละแสน(ป.4/5)
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว(ป.4/6)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6