ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวชนกพร คนงาม(IEP)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอิสรีย์ ตวนชัยภูมิ (IEP)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพวงเพชร ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนพพร มังคละแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปภัสสรา ยางทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายชวณัฐ ปิ่นเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5