ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้ว ป.6/2
ครู คศ.3

นายฉลาด พลแพงขวา
ครู คศ.3

นางรักคณา ทองสุมาตร
ครู คศ.3

นายมานะ ม่วงมีรส
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร อัครพิณ
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ ดวงพรม
ครู คศ.1

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์ ป.6/3
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

Ms. Sherevie A Gallieto( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาวสายไหม. พากุล
ครูผู้ช่วย