ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจารุวรรณ ดวงพรม
ครู คศ.2
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพิกุล สาลาด(IEP)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนภาพร อัครพิณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายมานะ ม่วงมีรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัชนี วะจีประสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายศตวรรษ มณีรุ่งรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวธนสร แสนสระดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางจิญจุธา ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสายไหม พากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5