ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางรักคณา ทองสุมาตร(ป.6/1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Ms. Joanne Marie Echaves(ป.6/1) IEP
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจารุวรรณ ดวงพรม(ป.6/2)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนภาพร อัครพิณ(ป.6/3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายฉลาด พลแพงขวา(ป.6/3)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสายไหม. พากุล(ป.6/4)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายมานะ ม่วงมีรส(ป.6/4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางจินต์จุฑา ดุงศรีแก้ว ป.6/5
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์ ป.6/5
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5