ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตรดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน ด้านการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(ITA) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓