ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทาน ปี 2560 (โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ)
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง นวลประจักร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:37  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ)
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง นวลประจักร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:36  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางรักคณา ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:54  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสือภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางรักคณา ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:53  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ
ชื่ออาจารย์ : นางรักคณา ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:53  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการครูดีเด่นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินสุวอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:49  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินสุวอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:49  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่และเกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินสุวอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:49  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น ที่ประจักษ์ชัด ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินสุวอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:48  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่และเกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 8 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา อินสุวอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,20:48  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..